با توجه به انتقادات تاثیرگذار کاربران نسبت به سایت سابق ،پرتو دیتا با جمع آوری نظرات کاربران در مورد طراحی  گرافیکی ،امکانات، مشکلات فنی، سایت جدید را طبق پیشنهادات و سلیقه کاربران طراحی نمود.

امیدواریم سایت جدید رضایت هر چه بیشتر شما کاربران محترم را فراهم آورد.

با تشکرSunday, January 15, 2012« برگشت