Jun 8th پایان تخفیف دامنه های .IN

با سلام بدینوسیله به استحضار میرسانیم با توجه به اعلام رسمی رجیسترار، تخفیف ارایه شده جهت ثبت دامنه های IN. از امروز متوقف خواهد شد و هزینه ثبت این پسوند با نرخ معمول گذشته در نظر گرفته می شود. بیشتر »